Rajecká dolina

Kotlina sa nachádza na severozápadnom Slovensku a zaberá južnú časť žilinského okresu. V rámci Žilinskej kotliny na severe hraničí korytom Turianského potoka so Žilinskou pahorkatinou a na západe časťou koryta Čierňanky západne od Rajca s Domanižskou kotlinou. Na severozápade susedí s podcelkami Súľovských vrchov, Súľovskými skalami a Skalkami, na východe a juhu sa dvíha Lúčanská Fatra, podcelok Malej Fatry. Na juhozápade vytvára výraznú hranicu Zliechovská hornatina, tvoriaca súčasť Strážovských vrchov.Tvorí ju údolie riečky Rajčanky a jej prítokov. Má pretiahnutý tvar a je dlhá cca 15 km.

Podľa archeologických nálezov siahajú najstaršie stopy osídlenia Rajeckej kotliny do doby eneolitu. Slovania ju začali obývať asi v 6. storočí. V 9. storočí bolo jej územie už súčasťou Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy. Do Uhorska bola pričlenená niekedy koncom 11. storočia a začali vznikať feudálne panstvá so strediskami v Rajci a Lietave, ktoré toto územie spravovali. Bola súčasťou Trenčianskej stolice. Počas 2. svetovej vojny tu prebiehali boje medzi partizánmi a Nemcami, čoho dôkazom sú dodnes existujúce pozostatky protitankových zábran pri turskom rázcestí.

Celá kotlina je bohatá na flóru a prírodné výtvory, okolie je popretkávané turistickými chodníkmi a cyklotrasami. Medzi turisticky obľúbené lokality patria (už mimo kotliny ležiace) rázovité Čičmany, Slovenský betlehem a Bazilika narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej, Slnečné skaly a okolie vrchu Skalky so zaujímavými skalnými útvarmi. V dlhých dolinách Lúčanskej Fatry, no i v samotnej kotline je niekoľko menších chránených území (Kľak, Kozol, Šujské rašelinisko, Turská skala, Poluvsianska skalná ihla) a biocentier so vzácnym rastlinstvom.

Známe a navštevované sú kúpele v Rajeckých Tepliciach, kúpalisko v Rajci, menšie lyžiarske areály a množstvo iných zaujímavostí.